Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Wervingsvoorwaarden wordt verstaan onder:

(1.) "Digital Radicals": Digital Radicals BV, gevestigd te Haren, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 85618942.

(2.) "Kandidaat": Iedere natuurlijke persoon die door Digital Radicals wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever.

(3.) "Opdrachtgever": Degene voor wie Digital Radicals zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.

(4.) "Opdracht": De overeenkomst tussen Digital Radicals en de Opdrachtgever, waarbij Digital Radicals zich jegens Opdrachtgever inspant een Kandidaat te werven en te selecteren.

(5.) “Bruto jaarinkomen”: het tussen Kandidaat en Opdrachtgever afgesproken bruto maandsalaris op basis van een fulltime dienstverband herleid tot een jaarsalaris incl. vakantiegeld en, indien van toepassing, een gegarandeerde 13de maand.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tussen Digital Radicals en Opdrachtgever en alle overeenkomsten en/of geschillen die daaruit voortvloeien.

2.2. Deze voorwaarden hebben 25-02-2022 als ingangsdatum, waarbij alle eerder door Digital Radicals uitgebrachte Algemene Wervingsvoorwaarden komen te vervallen.

2.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door de directie van Digital Radicals schriftelijk zijn bevestigd. Dergelijke afwijkingen gelden uitsluitend voor het betreffende geval en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2.4. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden, die door de opdrachtgever mochten worden gebruikt of waarnaar door de Opdrachtgever wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Introductie

3.1. Een Kandidaat wordt geacht aan de Opdrachtgever te zijn geïntroduceerd op het moment waarop Digital Radicals aan de Opdrachtgever informatie verschaft gerelateerd aan die Kandidaat zodra door of namens de Opdrachtgever nadere informatie over een Kandidaat wordt opgevraagd bij Digital Radicals of wordt verzocht een gesprek met de Kandidaat te arrangeren, is er sprake van aanvaarding van de diensten en de in deze Voorwaarden genoemde tarieven van Digital Radicals.

3.2. Elke introductie van een Kandidaat is strikt vertrouwelijk. Indien overtreding van deze bepaling door de Opdrachtgever leidt tot een Arbeidsrelatie tussen een Kandidaat en een derde, is de Opdrachtgever aan Digital Radicals de volledige vergoeding verschuldigd, waar Digital Radicals recht op zou hebben gehad indien die Arbeidsrelatie zou zijn aangegaan tussen de Opdrachtgever en de Kandidaat. Onder een derde wordt mede verstaan een aan de Opdrachtgever gelieerde instelling of onderneming.

Artikel 4. Kosten en betalingswijze

4.1. Digital Radicals heeft recht op een vergoeding indien en zodra er, binnen 12 maanden nadat Digital Radicals een Kandidaat aan de Opdrachtgever heeft geïntroduceerd, een Arbeidsrelatie tot stand komt tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtgever en die Kandidaat, ongeacht of er sprake is van een proeftijd.

De aan Digital Radicals toekomende vergoeding bedraagt, afhankelijk van de hoogte van het jaarinkomen, een vaste prijs van een bruto jaarinkomen van de Kandidaat, ongeacht of de Kandidaat daadwerkelijk minimaal één jaar werkzaam zal zijn voor de Opdrachtgever.

4.2. Kosten werving en selectie opdrachten De aan Digital Radicals toekomende vergoeding (exclusief BTW) bedraagt een percentage, welke overeengekomen is in de getekende samenwerkingsovereenkomst, van het bruto jaarinkomen, zoals uiteengezet wordt in artikel 1.(5.). Wij factureren over een fulltime dienstverband, ongeacht arbeidsovereenkomst. 4.2.1 Bij invulling van de Aanstelling uit hoofde van de Overeenkomst is de Opdrachtgever een honorarium over het Bruto bruto jaarinkomen, zoals omschreven in artikel 1, van de desbetreffende Kandidaat verschuldigd conform de tarieven zoals hierboven omschreven.

4.3. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening van Digital Radicals. De factuurdatum zal de datum zijn wanneer de kandidaat de arbeidsovereenkomst van de opdrachtgever heeft getekend.

4.4. Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, in welk geval een nadeel voor Digital Radicals als gevolg van koersverschillen voor rekening van opdrachtgever komt.

4.5. Opdrachtgever betaalt steeds zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat opdrachtgever zijn betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren.

4.6. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de vervaldatum, zonder dat Digital Radicals tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht is. In zodanig geval is opdrachtgever over het verschuldigd gebleven bedrag rente verschuldigd van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.

4.7. Indien Digital Radicals overgaat tot het nemen van maatregelen ter incasso van de vordering, is opdrachtgever gehouden Digital Radicals alle terzake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn begrepen alle vergoedingen aan de terzake ingeschakelde derden en alle kosten die Digital Radicals binnen de eigen organisatie maakt en die in redelijkheid geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend. Alsdan heeft Digital Radicals de keuze de hierbij gemaakte kosten gespecificeerd van opdrachtgever te vorderen of die kosten forfaitair te bepalen op 15% van het ten onrechte onverschuldigd gebleven bedrag.

Artikel 5. Garantieregeling

Indien de Arbeidsrelatie van een Kandidaat wordt beëindigd binnen acht (8) weken na aanvang daarvan, zal Digital Radicals aan de Opdrachtgever een bedrag terugbetalen overeenkomend met 100% van de door Digital Radicals in rekening gebrachte vergoeding. 

Artikel 6. Arbeidsverhouding

6.1. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen tijdens de looptijd van een opdracht én gedurende twaalf maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Digital Radicals, rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de Kandidaat.

6.2. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde ondernemingen niet toegestaan gedurende een periode van 12 maanden nadat een Kandidaat door Digital Radicals aan haar is voorgesteld, en een opdracht niet tot stand is gekomen, een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met de professional.

6.3. Overtreding van het in de vorige leden bepaalde leidt tot een aan Digital Radicals verschuldigde, onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van 35.000- euro exclusief BTW, maar laat de mogelijkheid van Digital Radicals om volledige schadevergoeding te eisen onverlet. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening van Digital Radicals.

6.4. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in)direct met haar gelieerde ondernemingen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Elke eventuele aansprakelijkheid van Digital Radicals is beperkt tot het bedrag waarvoor Digital Radicals is verzekerd en zal nimmer meer belopen dan het bedrag dat met de zou zijn, met dien verstande dat de schadevergoedingsverplichting van Digital Radicals zich niet uitstrekt tot bedrijfsschade en andere indirecte schade.

7.2. Digital Radicals. is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.

7.3. Opdrachtgever vrijwaart Digital Radicals voor iedere aansprakelijkheid van Digital Radicals die direct of indirect voortvloeit uit schade en/of verliezen die de professional toebrengt aan opdrachtgever en/of derden.

7.4. Digital Radicals is jegens opdrachtgever niet aansprakelijk voor verbintenissen die de professional met opdrachtgever of derden is aangegaan, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

7.5. Opdrachtgever vrijwaart Digital Radicals voor iedere aansprakelijkheid van Digital Radicals die direct of indirect voortvloeit uit verbintenissen die de professional is aangegaan met opdrachtgever en/of derden, ongeacht of hiervoor door opdrachtgever of die derde toestemming is verleend.

Artikel 8. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

8.1. Op deze Algemene Wervingsvoorwaarden en op de Opdracht waarop deze Algemene Wervingsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de Opdracht waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn alsmede geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, worden, indien deze behoren tot de bevoegdheid van de rechtbank, gebracht voor de rechtbank te Groningen.